Projectbeschrijving

Home/Projectbeschrijving
Projectbeschrijving 2016-10-17T11:49:50+00:00

CVBA-SO De Okelaar: Een woon- en werkgemeenschap in Wolvertem

Doel en naamgeving

Een woongemeenschap (cohousing) met 21 wooneenheden: ecologisch, sociaal en spiritueel geïnspireerd, in een oud klooster (annex school) te Wolvertem, aangekocht van de parochie.

In de tuin staat een notelaar. ‘Okelaar’ is een synoniem voor notelaar. We kozen voor ‘okelaar’ omdat de walnoot staat voor ‘een nieuw begin, verandering, flexibiliteit, onverstoorbaarheid, sensitiviteit, innerlijke vrijheid, doelen stellen …’ (Bach)

Het concept in een notendop

We willen een woongemeenschap oprichten met 21 wooneenheden voor gezinnen en alleenstaanden, van alle leeftijden, die enerzijds ieder hun privéwoonst hebben en anderzijds willen meewerken aan een gemeenschap, gebaseerd op drie pijlers:

Het geheel geven we vorm in een CVBA met sociaal oogmerk. Deze CVBA-SO organiseert niet alleen de renovatie van de site, maar ook alle zakelijke aspecten van de woongemeenschap, in die mate dat het niet alleen om een woongemeenschap gaat, maar ook om een gemeenschap die werkgelegenheid kan creëren.

Het gebouw in Wolvertem, Oppemstraat 8

klooster_voor_verbouwing

Straatkant klooster met typisch dorpgsgezicht

 

 • We beschikken over een klooster met twee naastliggende schoolgebouwen en een overdekte speelplaats.
  Het klooster met de 2 schoolgebouwen ligt in woonzone, op een perceel van 30 are.
 • De drie gebouwen worden laag-energie-gebouwen (= minimum-ambitie). We passen passiefhuistechnieken toe, maar het zou té duur zijn om echt een passiefgebouw te maken. We proberen om energie-onafhankelijk te zijn.
  In het kloostergebouw zijn 9 wooneenheden voorzien (op de 1ste en 2de verdieping) voor alleenstaanden, koppels, gezinnen. De gemiddelde oppervlakte van een wooneenheid in dit gebouw is 75 vierkante meter. In de andere gebouwen kunnen gelijkaardige maar ook grotere wooneenheden worden voorzien om (grotere) gezinnen te huisvesten.
  In de kleuterschool en in de lagere school komen respectievelijk 4 en 8 grotere wooneenheden. We pakken de gebouwen in met een dikke isolerende laag: de gevels, het dak, de ondermuren, de vloeren.
  De gebouwen binnenin wordt volledig “gestript”. Alle nutsvoorzieningen worden opnieuw aangelegd. Elke wooneenheid zal zijn eigen verbruiksmeters hebben.
  Er wordt een lift voorzien om de infrastructuur toegankelijk te maken voor personen met een handicap en oudere bewoners (-> ‘levenslang wonen’). 18 van de 21 woningen zijn rolstoeltoegankelijk.
  Elke wooneenheid heeft een keuken en een badkamer.
  Er worden op de site een aantal gemeenschappelijke ruimten voorzien (= het PAVILJOEN).
  De hele gelijkvloerse verdieping van het klooster wordt gemeenschappelijk en semi-publiek. Er komen onder meer polyvalente zalen/kamers (voor vorming, optredens, feesten, vergaderingen…), een grote keuken, een grote eetruimte, een wassalon annex café, centraal afvalbeheer, een atelier, parkeerplaatsen voor auto’s en fietsbergingen, 2 gemeenschappelijke gastenkamer(s), een winkelruimte voor de bio-groenten en fair-trade producten, een kantoorruimte (thuiskantoor) … Op de tweede verdieping van het klooster komt er nog een ontspanningsruimte (biljart, televisie …) en/of meditatieruimte.
  Het grootste deel van de tuin is gemeenschappelijk. Elke wooneenheid heeft een eigen terras met zicht op de gemeenschappelijke tuin. Dit wordt onder meer mogelijk doordat we met een buitenpasserelle werken.
  In een eerste fase verbouwen we het klooster en de kleuterschool. In een tweede fase wordt de lagere school verbouwd.
  De kostprijs van de verbouwing van de hele site wordt geschat op ongeveer 3,2 MIO euro, exclusief de inrichtingskosten (= afwerking) van de private gedeelten. Hierin is ook niet de aankoopkost van de site begrepen (deze bedraagt 800.000 euro, meer de aankoopkosten).
 • Er is de kloostertuin, nl. de tuin die ligt tussen het klooster en de 2 schoolgebouwen. Daar komen een buiteneetplaats (een groot gezamenlijk terras in de buurt van de gemeenschappelijke keuken), misschien een zwemvijver, een bakoven, trampoline, zweethut of sauna …
  • Daarnaast is er nog een oude speelplaats aan de andere zijde van het klooster en nog een tuin achter de kleuterschool. Deze laatste tuin wordt “geprivatiseerd” : hij wordt opgedeeld en hoort bij de 3 aanliggende wooneenheden.
  • In de onmiddellijke buurt werken we samen met een bioboer, die werkt volgens het principe van een zelfoogstboerderij . Het gaat om de CSA-bio-boerderij ‘De Klepper’.
 • Opportuniteiten:
  • Een gedeelte van de pastorietuin, aanpalend aan de tuin achter de kleuterschool, mag door ons bewerkt en onderhouden worden.
  • Tussen de kloostertuin en het achterliggende landbouwgebied liggen nog gronden van een school (CVO) en een kinderdagverblijf. Deze gronden worden weinig gebruikt. We hopen deze gronden ook in meerdere of mindere mate te kunnen samen-gebruiken (eventueel zelfs aankopen).
  • Voor het achterliggende gebied, nl. de tuin van het CVO, de site van het kinderdagverblijf en de aansluitende gemeentelijke gronden, dromen we over de ontwikkeling van een interessant en ecologisch haag- en parklandschap dat ook toegankelijk is voor de andere bewoners van Wolvertem. Dit willen we helpen realiseren in samenwerking met de gemeente en de eigenaars van de gronden.
  • De gemeente wil een doorgang voor zwakke weggebruikers realiseren doorheen de site. Wij vinden dit een belangrijk symbool dat aansluit bij de missie van De Okelaar en realiseren de doorgang op een manier die rekening houdt met de privacy en onze veiligheid (honden, kleine kinderen …). De doorgang komt daarom langs de muur van de pastorietuin.

Duidelijke keuzes bij de verbouwing: bio-ecologisch

De druk op de open ruimte is erg groot. Door een slimme ‘inbreiding’, door het hergebruik van een site dicht tegen het dorpscentrum, beperken wij onze ecologische voetafdruk.

Wij geven een nieuwe bestemming aan een oud gebouw, en renoveren het zodat het kan voldoen aan de noden van onze en volgende generaties.

De verbouwing gebeurt met ecologische bouwmaterialen en op duurzame wijze, met respect voor het historisch karakter van het gebouw, waarbij kwaliteitsvolle interieurelementen (houten trap, houten vloer, deuren, betegeling,…) worden behouden en zelfs terug worden geplaatst om het oorspronkelijk karakter te herstellen en te versterken.

Toch zal bv. de centrale houten trap moeten verdwijnen, om diverse redenen. Hij zal wel hergebruikt worden in private woonruimten.

De buitengevels hebben geen bijzondere architecturale waarde zodat er geen bezwaar is om het gebouw in functie van thermische isolatie volledig in te pakken.

Er wordt naar gestreefd om het gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken, met ecologische technieken (luchtdichte maar dampopen buitenwanden, optimalisering passieve zonnewinst, doorgedreven isolatie, PV-panelen, pellet/hakhout-ketel, zonneboiler, warmtenet …).

Wij willen ons ruimtegebruik beperken. Wij streven naar comfortabele doch compacte woningen, met goede, kwaliteitsvolle en duurzame voorzieningen. In vergelijking met de gangbare normen eerder beperkt in woonoppervlakte. Het vraagt een “herdefiniëring” van hoe wij (Belgen) omgaan met woonruimte: de gemeenschappelijke ruimten bieden aangenaam, gezond, gezellig en esthetisch wooncomfort, waardoor minder privéruimte nodig is. Daardoor blijven we ‘ruim’ wonen. Bv. gemeenschappelijke gastenkamers vervangen de behoefte aan een eigen logeerkamer. Er is een gezamenlijk waslokaal, er is gezamenlijke bergruimte, een gezamenlijk (werk)atelier … Naast uiteraard een grote gemeenschappelijke keuken en eetruimte, e.d.

De materialen die we gebruiken bij de verbouwing zijn bio-ecologisch: materialen die zowel bij de productie, bij het gebruik als in de afvalfase een zo laag mogelijke energie-input en milieubelasting hebben (bv. stro, leem, hout, recuperatiematerialen …). Daarin zijn we radicaal: zo willen we bijvoorbeeld nergens PUR gebruiken, en beperken we beton, metaal en plastiek tot het noodzakelijke minimum.

We besteden bijzondere aandacht aan de akoestische afscheiding van de wooneenheden.

De sociale pijler verder ingevuld

We willen een open woongemeenschap zijn, ingebed in het sociale en culturele leven van Wolvertem. We willen een actieve rol spelen in het versterken van het lokale sociale weefsel.

We willen een aantal sociale projecten op het getouw zetten, volgens de (lokale) noden die zich aandienen. Bv. residentiële opvang van mensen in nood zowel op lange als op korte termijn. Hierbij willen we emancipatorisch werken en samenwerken met lokale welzijnsorganisaties. We proberen binnen de woongemeenschap sociale tewerkstelling te creëren, bv. in samenwerking met de bio-boer.

We kiezen uitdrukkelijk om binnen de woongemeenschap ook “sociaal wonen” mogelijk te maken: een aantal minder draagkrachtige mensen (zowel in sociaal als financieel opzicht) kunnen in de gemeenschap wonen.

 • Enerzijds mensen die sociaal, emotioneel, fysiek … minder sterk zijn. Dit kan op 2 manieren: als permanente medebewoners en/of op “kamers met zorg” voor tijdelijk verblijf en ondersteuning.
 • Anderzijds mensen die financieel minder slagkracht hebben: sociale huur (voor 2 appartementen : in samenwerking met de eigenaar, de parochie, en sociaal verhuurkantoor (SVK) Webra).
 • We hopen een wooneenheid te hebben waar we een asielzoekend gezin kunnen opvangen.

Het aantal van deze minder sterke mensen zal afhangen van de (financiële, sociale en emotionele) draagkracht van de woongemeenschap.

We willen vorming en educatie in de woongemeenschap binnen handbereik brengen: we bieden ruimtes aan die andere culturele – en vormingsorganisaties kunnen gebruiken. Zelf willen we ook vormingen organiseren.

Naast deze vormings- en vergaderruimtes, leent het paviljoen zich ook perfect tot het organiseren van een soort café, een sociale en informele ontmoetingsruimte, een repair café … Het paviljoen kan uitgroeien tot een soort buurtcentrum.

De woonkosten in en rond Brussel stijgen sterk. ‘Betaalbaar wonen in de rand van Brussel’ is een belangrijke doelstelling. Onze (juridische) organisatie, ons vrijwilligerswerk, de schaalgrootte van ons project en onze beslissingen bij de verbouwingswerken helpen dit te realiseren. Zo werken wij met alle bouwactoren “in regie”.

 

Wat betekent dan spiritualiteit ?

Spiritualiteit léven en beleven betekent voor ons: actief en blijvend groeien in bewustzijn. En dus: bewust leven. Het hoogste bewustzijn is de ervaring dat wij allen één zijn en dat alles wat leeft één is. Het dagelijks leven is dan het oefenen in liefhebben, en te proberen altijd in liefde te zijn. Eén van de moeilijkste dingen voor ons als mens om dat te kunnen waarmaken is het achterwege laten van elk oordeel, naar elke medemens. Dat is een blijvende oefening.

De twee andere pijlers van het project zijn een vanzelfsprekend gevolg van deze levenshouding of deze spiritualiteit: zorg, respect en liefde voor de aarde en voor alles wat leeft (ecologische pijler). Zorg, respect en liefde voor onze medemens: diegenen waar we mee samenleven en al diegenen daarbuiten (sociale pijler).
Om hiertoe te komen kunnen de bewoners hun inspiratie in heel verschillende religieuze of niet-religie-gebonden bronnen vinden.

In het cohousingproject is er plaats voor allerhande activiteiten, georganiseerd of spontaan gegroeid, is er ruimte voor veel inspirerende dingen waarbij iedereen van de woongemeenschap of daarbuiten zich vrij voelt om er aan mee te doen en/of om ze zelf te organiseren.

Ons Paviljoen

Essentieel in De Okelaar is het “paviljoen” : de gemeenschappelijk gebruikte delen.
In het paviljoen vind je :

 • Een polyvalente ruimte (75m2) voor vormingen, tentoonstellingen, optredens, vergaderingen …
 • Een eetruimte (75m2), waar 50 mensen kunnen eten
 • Een professionele keuken
 • Een kinderhoek (annex van de eetruimte)
 • Bergingen
 • Kelders
 • 2 gastenkamers
 • Een thuiskantoor
 • Een winkelruimte
 • Een ruimte met wasmachines (voor een “wasbar” ?)
 • Sanitair

Deze ruimten zien wij als “semi-publiek”: zij kunnen ook gebruikt worden door niet-bewoners.

Op de 2de verdieping van het klooster is er een woonkamer (75m2) voor de bewoners : van TV-voetbalavonden tot meditatiemomenten. Deze ruimte is alleen bestemd voor de bewoners.

Het paviljoen is groot, zéér groot : het gaat in het totaal om ongeveer 500m2.

 • Dit is in De Okelaar het equivalent van 6 woningen (!).
  Vergelijk met een bekend cohousingproject als Brutopia in Brussel, dat 81m2 aan ‘paviljoen’ heeft.

Onze gemeenschap heeft uitdrukkelijk gekozen voor een groot paviljoen en wil daar ook de financiële consequenties van dragen.

Onze informele organisatie

Maandelijks vergaderen we met een kerngroep: de groep van alle huidige en toekomstige bewoners.

 • Deze vergadering neemt alle belangrijke beslissingen. In consensus.

Wekelijks, op dinsdagavond, is er een bouwgroep: alle geïnteresseerde bewoners, samen met architect Maarten Martens, die het renovatieproces opvolgen.

 • Eerder uitvoerend. Belangrijke bouwbeslissingen worden voorbereid en voorgelegd aan de kerngroep.

Elke 13de van de maand, ongeacht de dag in de week, organiseren we een samen-eten in de grote keuken.

 • Ook buren, vrienden, familie mogen mee aan tafel aanschuiven.
 • Een aanmelding vooraf is noodzakelijk (mailen of bellen).
 • Voorlopig zijn we nog krap behuisd en hebben we maar plaats voor 20 eters.

We organiseren geregeld werkdagen op de werf.

Onze formeel juridische organisatie

Er is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mét sociaal oogmerk (CVBA-SO) De Okelaar opgericht. De notariële akte werd verleden op 23 november 2012 en akte werd op 12-12-12 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de statuten huldigen we het principe “elke vennoot, één stem”, ongeacht het aantal aandelen. In de besluitvorming wordt consensus nagestreefd. Tot nog toe hebben we steeds alle beslissingen in consensus genomen.

 • Er zijn A-aandelen (bewoners), er zijn B-aandelen (niet-bewoners, eventueel eigenaars) en er zijn C-aandelen (aandelen in het paviljoen, aandelen die onlosmakelijk verbonden zijn met de eigendom van een wooneenheid. De C-aandelen drukken het aandeel van de bewoners in de waarde van het paviljoen uit).
 • Elke eigenaar is verplicht om minstens één (A- of B-) aandeel te hebben en een afgesproken hoeveelheid C-aandelen.
 • Aandelen kunnen teruggenomen worden (behalve één A- of B-aandeel voor bewoners en eigenaars). C-aandelen kunnen niet teruggenomen worden en kunnen alleen maar overgedragen worden samen met de eigendom van een wooneenheid
 • Nieuwe aandeelhouders kunnen gemakkelijk, zonder voorwaarden, toetreden. Eén gewoon aandeel kost 500,00 euro.
 • Dividend: maximum 6% per jaar. Ristorno’s zijn mogelijk.
 • Erkenning door de NRC wordt aangevraagd. (meer info: cooperatiefvlaanderen.be).
 • De bewoners-vennoten (A-aandeelhouders, ook al zijn daar huurders bij) kunnen niet in de minderheid worden gesteld door de derden-vennoten (B-aandeelhouders, ook al zijn daar eigenaars bij).

Het doel van de CVBA-SO is: een woongemeenschap (“cohousing”) tot stand brengen, met ecologische, sociale en spirituele inspiratie, en de site met dat doel te verbouwen, gemeenschappelijke ruimtes te onderhouden en te beheren, bepaalde wooneenheden te verhuren, en later een structuur te bieden voor alle “economische” activiteiten van de gemeenschap (zie hieronder).

Op 4 november 2014 heeft de vroegere eigenaar, de parochie, de site aan CVBA-SO De Okelaar en de particuliere eigenaars verkocht, met uitzondering van 2 wooneenheden.

CVBA-SO De Okelaar is eigenaar van het paviljoen (gelijkvloers van het klooster, die door de woongemeenschap wordt gebruikt), het merendeel van de tuingronden en de kelders, de parkeerplaatsen.

De particuliere eigenaars zijn eigenaar van hun wooneenheid. Deze wooneenheid kan worden doorverkocht, vererfd, verhuurd … (steeds samen met de C-aandelen).

In de koopovereenkomst van een wooneenheid wordt echter gestipuleerd dat CVBA-SO De Okelaar een voorkooprecht heeft, om te garanderen dat de geest van de gemeenschap behouden blijft.

Er zijn ook wooneenheden die worden verhuurd. Hiertoe werken we met een systeem van investeerders, die ook B-aandeelhouders zijn (met stemrecht in de Algemene Vergadering): niet-bewoners die een wooneenheid aankopen en deze laten verhuren en onderhouden door CVBA-SO De Okelaar op een zodanige wijze dat de geest en de filosofie van de gemeenschap gegarandeerd blijft.

De eerste investeerder is de parochie zelf (= de verkoper van de site) die twee wooneenheden behoudt (en dus niet verkoopt) en deze, in samenspraak met De Okelaar en met bijstand van een sociaal verhuurkantoor, sociaal verhuurt.

De verhuur van een wooneenheid heeft steeds de instemming van CVBA-SO De Okelaar nodig. Dat wordt zo gestipuleerd in de basisakte

Er is ook sprake van gedwongen mede-eigendom of appartementseigendom: de gronden waarop de gebouwen staan, de buitenmuren, de daken, een aantal toegangswegen, de tellerlokalen in de kelder, de leidingen van de nutsvoorzieningen (waaronder het warmtenet) en het stooklokaal zijn in mede-eigendom.

Daarom was het wettelijk verplicht een Vereniging van Mede-Eigenaars De Okelaar (VME De Okelaar) op te richten: er is dus een uitgebreide basisakte.

De rol van deze VME is echter beperkt omdat cvba-so De Okelaar als syndicus van VME De Okelaar werd aangesteld en het beheer van de site wordt opgedragen aan CVBA-SO De Okelaar.

Alle aankopers ondertekenen de basisovereenkomst, waarin zij opdracht geven aan CVBA-SO De Okelaar om namens hen de site te verbouwen. In deze basisovereenkomst staat ook vermeld welke sommen de aankopers betalen om de renovatiewerken mogelijk te maken.

Bij deze basisovereenkomst hoort een casco-nota waarin in detail staat toegelicht welke werken moeten uitgevoerd worden door CVBA-SO De Okelaar en welke inrichtingswerken nog ten laste zijn van de eigenaars van een wooneenheid.

Er wordt een bewonersraad opgericht waar alle permanente bewoners deel van uitmaken. De functie van de bewonersraad is het organiseren van het samenleven.

CVBA-SO De Okelaar zal later een huishoudelijk reglement opstellen waarin een aantal regels beschreven staan, en waarin ook de maandelijkse bijdrage wordt omschreven. Dit reglement bestaat nu nog niet, omdat daartoe geen noodzaak is.

Financiering van het cohousingproject

Fasering en verdere invulling van het project

 • Tijdsverloop

> Vanaf de herfst van 2012 wonen er zestal mensen in de lagere school  waar er 4 wooneenheden voorlopig en met weinig kosten werden ingericht. Er is daar ook een gemeenschappelijke ruimte nl. de “grote keuken”, die wordt gebruikt als vergaderlokaal en voor andere activiteiten van de de kerngroep.

> Op 29 oktober 2012 werd CVBA-SO ‘De Okelaar’ opgericht (bij notariële akte).

> We bouwen de kerngroep, die er nu al is, verder uit. We zoeken mensen via deze website, infoavonden, cohousingplatform.be, via samenhuizen.be, vrienden …

> De nieuwe mensen onderschrijven de drie pijlers (ecologisch, sociaal en spiritueel).

> Eind juni 2013 werd een princiepsovereenkomst gesloten met de parochie tot aankoop van de site.

> De 3 huurders die in 2013 nog op de site aanwezig waren werden uitgenodigd om in het project te stappen. Uiteindelijk heeft geen van hen dit gedaan. Deze huurders hebben eind 2013 de site verlaten.

> Op 27 december 2013 werd op het kantoor van notaris Anne Verhaeghe te Meise de compromis tot aankoop van de site van de parochie (VPW gewest Londerzeel) ondertekend.

> Architect Maarten Martens diende op 27 december 2013 de bouwaanvraag in tot renovatie van de site.

> Vanaf 1 maart 2014 zijn er 2 arbeiders in dienst van CVBA-SO De Okelaar. Deze arbeiders zijn beginnen met de niet-vergunningsplichtige werken: verwijderen van inboedel, strippen van het gebouw …

> Op 28 april 2014 heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Meise een gedeeltelijke bouwvergunning toegestaan: de voorgestelde passerelles en het inplantingsplan werden niet goedgekeurd. Deze vergunning laat ons echter toe om met de bouwwerken door te gaan zoals we gepland hebben.
We moesten een nieuwe bouwaanvraag indienen voor de passerelles en het inplantingsplan.

> In augustus 2014 zijn er 2 bouwkampen met internationale vrijwilligers doorgegaan: elke werkdag waren er minstens 10 mensen op de werf aanwezig.

> In september 2014 is de ‘aannemer ‘ruwbouwwerken’ van start gegaan. Begin 2015 is ook de aannemer ‘houtbouw’ gestart met dakwerken en isolatie-uitdikking.

> Op 4 november 2014 werd de notariële akte verleden, waarbij de parochie de site als volgt verkocht:

 • CVBA-SO De Okelaar heeft het paviljoen, de tuingrond en de parkeerplaatsen gekocht,
 • De bewoners/investeerders hebben hun (niet-gerenoveerde) wooneenheden gekocht,
 • De parochie heeft 2 wooneenheden behouden: deze worden als deel van de koopprijs door CVBA-SO De Okelaar verbouwd.

Op 4 november 2014 werd ook een basisakte en een basisovereenkomst ondertekend.

> De eerste fase van de verbouwingswerken loopt nu: het klooster en de kleuterschool worden verbouwd.  13 wooneenheden worden rond Pasen 2016 casco opgeleverd.
Vanaf dan werken de eigenaars hun respectievelijke wooneenheden af en werkt De Okelaar de 2 VPW-woningen af.

> In de nazomer van 2016 zullen de huidige bewoners van de lagere school kunnen verhuizen naar hun wooneenheden in klooster en kleuterschool.

> Vanaf 1 oktober 2016 start de tweede fase : de 8 wooneenheden in de lagere school worden gerenoveerd. De casco-oplevering voorzien we in het voorjaar van 2017.

 • Rol van CVBA-SO De Okelaar

CVBA-SO De Okelaar neemt de verbouwing van de site op zich en treedt als coördinerend bouwheer op. Bij de verbouwing neemt CVBA-SO De Okelaar volgende werken op zich:

 • de grote, gemeenschappelijke infrastructuurwerken (buitenschilisolatie, dakwerken, nutsvoorzieningen en -leidingen, structurele veranderingen, lift, passerelles, aanleg tuin …);
 • de afwerking van de gemeenschappelijke ruimten;
 • de afwerking van de 2 te verhuren VPW-woningen.

De wooneenheden worden door de CVBA-SO “casco” gerenoveerd en geleverd aan de kopers. Dat betekent dat de ruimtes geïsoleerd, wind- en waterdicht geleverd worden, met nutsvoorzieningen “tot aan de voordeur” (via een leidingenkoker), maar dat de bewoners-eigenaars ze zelf kunnen inrichten (naargelang hun financiën en hun daadkracht …). De precieze afspraken daarover hebben hun weerslag gevonden in de “casco-nota”.

De kostprijs van dergelijke casco-wooneenheid ligt een beetje onder de marktprijs (van casco-woningen). En daar bovenop krijgen de bewoners alle voordelen van het cohousen, van het energiezuinig wonen en van het gebruik van het paviljoen.

Indien gewenst kan CVBA-SO De Okelaar ook de volledige binnenafwerking van een wooneenheid op zich nemen (tegen aparte betaling).

 • Bewoners gezocht

Op dit moment (maart 2016) zoeken we nog nog eigenaars voor 4 woningen in de lagere school. Deze wooneenheden zijn echter uitsluitend bestemd voor jonge gezinnen (met kinderen).

Deze woningen hebben een oppervlakte van 89 tot 133 m2, en variëren in prijs van ongeveer 165.000 tot 197.000 euro.

De woongemeenschap als werkgemeenschap

Na de verbouwingswerken (en ook al tijdens), zal CVBA-SO De Okelaar “economische” en “commerciële” activiteiten ontwikkelen en organiseren ten behoeve van de woongemeenschap en de omwonenden. Enkele voorbeelden:

 • wascafé met muntwasmachines,
 • organisatie van ecologische energiewinning,
 • samenwerking met een bioboer met zelfoogstboerderij (De Klepper: Dave en Sigrid Schollaert-Van der Auwera in Wolvertem),
 • eventueel de ontwikkeling van een zorgboerderij,
 • een “slow food”-winkeltje (verkoop van groentenpakketten van de bioboer en fairtrade producten … bv. in samenwerking met Oxfam-Wereldwinkel),
 • het beheer van de vormings- en vergaderruimten,
 • de aanwerving van onderhouds- of verzorgingspersoneel,
 • een fietsenatelier,
 • de organisatie van auto- en fietsdelen,
 • het onderhoud van de tuin,
 • het uitbaten van de eetzaal,de gastenkamers en de polyvalente ruimten,

Samen Leven  !

Met deze woongemeenschap willen we een krachtig sociaal weefsel creëren. We willen opnieuw onze buren kennen, zowel de buren binnen de gemeenschap als de buren er rond.

We vertrekken vanuit de privacy van elke wooneenheid. Elk wooneenheid kan, met zijn eigen badkamer en keuken, op zich staan.

Daarnaast is er een sterke gerichtheid op de gemeenschap. De hele infrastructuur nodigt daartoe uit. Zowel door de infrastructurele organisatie (de woningen zijn rond de centrale binnentuin gebouwd met uitkijk op de tuin, auto’s aan de rand van de site, alle postbussen op 1 plaats), als door het aanbod aan gemeenschappelijke plaatsen en goederen: wasmachines, gemeenschapskeuken en -eetruimte, gastenkamers, kantoorruimte, atelier, ontspanningsruimte …

Enkele voorbeelden van wat we willen bewerkstelligen:

 • Samen spelen van kinderen, een vlot en ruim aanbod aan kinderoppas.
 • Mix van alle leeftijden, een ‘organische’ gemeenschap dus, met mensen in verschillende leeftijdsfasen en een ander tijdsgebruik, die elkaar wederzijds veel te bieden hebben aan kleine en grote diensten.
 • Zowel georganiseerde als spontane mogelijkheden om samen te koken en te eten waar ieder die zin heeft, kan aan deelnemen.
 • Warme contacten buiten de gemeenschap met de inwoners van Wolvertem. Door ruimte aan te bieden voor activiteiten (vergaderingen, vormingsactiviteiten, culturele en ontspanningsactiviteiten …) die kunnen gegeven worden door bewoners van het erf, inwoners van Wolvertem, anderen.
 • Organiseren van buurtfeesten.
 • Organiseren van een winkel met bio- en fairtrade producten.
 • De inrichting van een wascafé als ontmoetingsplek.
 • Ingaan op (sociale) vragen vanuit de lokale omgeving.
 • Ondersteunen van sociale en andere gemeenschapsgerichte initiatieven van bewoners (bv. ‘kamers met aandacht’, zorg voor jongeren, zorg voor ouderen …).
 • Bij elkaar aan tafel kunnen schuiven.
 • Oprichten van kaartgroep, zangkoor, muziekgroep, leesgroep, crea-groep, meditatiegroep, repaircafé …
 • Organisatie van filmavonden.
 • Organisatie van ondersteunende activiteiten voor de bio-plukboerderij.
 • De bouw van een buurt-bakoven in de binnentuin, met hulp van een crowdfunding.
 • Nog zoveel meer want …

… we zijn er van overtuigd dat mensen die kiezen voor deze woonvorm, zin hebben om zich te engageren en initiatieven te nemen die gericht zijn op samenleven, elkaar ondersteunen, groei, gelukkig zijn.

Geactualiseerde versie,
Wolvertem 21/02/2016
Mia Vranken & Joost Callebaut